Vedtægter

Bestyrelsen er i gang med at opdatere vores vedtægter i samarbejde med LDD. Nedenstående er gældende vedtægter.

Vedtægter for den selvejende institution Samsø Børnehus

 • 1. Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er Samsø Børnehus. Dens hjemsted er Tanderupvej 15, 8305 Samsø.

Samsø Børnehus er tilsluttet Daginstitutionernes Lands- Organisation.

 • 2. Formål

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn, i henhold til dagtilbudsloven § 19 stk. 3, samt § 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og admistration på det sociale område.

Det er Samsø Børnehus´ værdigrundlag og overordnede mål, at Børnehuset skal være et fristed, hvor det enkelte barn trives og er glad. Det skal være under trygge og harmoniske rammer.

Børnehuset skal gennem udfordringer, ansvarsbevidsthed, aktiviteter og engagement skabe grobund for udvikling: socialt, intellektuelt, emotionelt og motorisk, for det enkelte barn.

Børnehuset skal være et sted, hvor barnet kan have mulighed for at udvikle sig til et selvstændigt individ. At det enkelte barn har mulighed for at lege, bruge sin fantasi og sine skabende evner.

Arbejdet i Samsø Børnehus skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Børnehuset skal være et sted, hvor medbestemmelse er en del af hverdagen, hvor der gennem samarbejde børn og voksne imellem skabes et godt børneliv.

Børnehuset skal være et sted, hvor det enkelte barn finder tryghed.

Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkninger, der sigter mod en ensretning må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for at tremme tolerance og medmenneskelighed.

 • 3. Ledelse

Samsø Børnehus ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

Lederen har ansvaret for, at Børnehuset drives i overensstemmelse med Børnehusets formålsparegraf.

Ved lederens fravær varetages ledelsen kollektivt af det øvrige personale.

 • 4. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, 5 af bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældre med børn i institutionen på forældremødet i september måned. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, dog således at bestyrelsensmedlemmer udtræder såfremt barnet udmeldes af institutionen. Såfremt bestyrelsensmedlemmets barn udmeldes pga skolestart, udtræder medlemmet efter forældremødet afholdt i september måned, hvor der vælges bestyrelsen.

Der vælges ingen supleanter blandt de valgte forældre. Det betyder til gengæld, at der skal afholdes ekstra ordinært generalforsamling med valg til bestyrelsen i det tilfælde at mere en 2 af de forældrevalgte medlemmer forlader bestyrelsen i utide, idet de forældrevalgte medlemmer altid skal udgøre et flertal.

Det fastansatte personale vælger 1 bestyrelsesmedlem for 1 år af gangen, samt en suppleant, der intræder i bestyrelsen, såfremt personalerepræsentanten er forhindret i at møde. Der er således altid mulighed for, at der er en personalerepræsentant stede.

Børnehusets venner vælger 1 bestyrelsesmedlem for 1 år af gangen. Denne har stemmeret, på lige fod med de øvrige medlemmer.

Lederen er fast medlem af bestyrelsen. Lederen har ikke stemmeret.

 • 5. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden, lederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder.

Formanden, eller i dennes fravær næstformand, leder møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, se dog §6 og §7. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Lederen varetager alle formalier.

 • 6. Økonomiske anliggender

Bestyrelsen påser, At Samsø Børnehus´ adminstrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Børnehusets formålsparegraf og de regler, der til enhver tid gælder for Børnehusets drift og ledelse.

Følgende kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer:

 • Indgåelse  og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift og ledelse.
 • Indgåelse og ophævelse af overenskomst med Samsø Børnehus og Samsø kommune.
 • Indgåelse og ophævelse af aftaler, der vedrører Børnehusets kapital.

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for institutionens ledelse og drift ved overenskomsten mellem bestyrelsen og kommunalbestyrelsen jfr. Dagtilbudsloven § 19 stk 3.

 • 7. Ansættelser og afskedigelser

Børnehusets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Børnehusets øvrige personale ansættes af et udvalg nedsat af bestyrelsen. Udvalget består af formanden, en forældre repræsentant, børnehusets leder, samt en personalerepræsentant. Såfremt formanden er forhindreti at møde indtræder næstformanden i udvalget. Ansættelses udvalget kan nedsættes ad hoc eller for et år af gangen.

Afskedigelser af personale skal varetages af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er lederens stemme afgørende. Bestyrelsen kan delegere ansættelseskompetencen til lederen.

 • 8. Forældresamarbejde

Arbejdet i Samsø Børnehus skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Forældrene skal have adgang til at deltage i Børnehusets dagligdag og kan inddrages aktivt i praktiske opgaver.

Bestyrelsen skal indkalde til 1 årligt forældremøde, hvor også personalet skal deltage og hvor Børnehusets forhold og emner af relevans kan drøftes, valg til bestyrelsen er et fast punkt på dagsordnen. Forældremødet afholdes i September.

Der kan nedsættes arbejdsgrupper bestående af forældre, bestyrelsesmedlemmer og personale til løsning af konkrete opgaver.

 • 9. Hæftelse

Samsø Børnehus hæfter med sin kapital efter Dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

 • 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i Børnehusets vedtægter samt organisatoriske og adminstrative tilhørsforhold kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 • 11. Nedlæggelse

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Samsø kommune, anvendes til tilsvarende formål.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den:

Godkendt af Samsø kommune den: