Værdier

Værdigrundlaget for det pædagogiske arbejde i Samsø Børnehus er at skabe tryghed, omsorg, udvikling og trivsel for det enkelte barn.

Vi ser det som en værdi, at barnet indgår i et fællesskab, hvor det gennem legen og samvær med andre børn, danner sin egen personlighed og erhverver sig de sociale og kognitive kompetencer, der er nødvendige i skolen og kommende voksenliv.

Trivsel er en forudsætning for læring og et godt børneliv. 
Vi ser trivsel som trygge rammer;  kontinuerlige, nærværende, omsorgsfulde voksne med en ensrettet og tydelig pædagogik. Børnene erfarer, at tydelige voksne giver tryghed.

Vores mål er at udvikle og tilbyde et kreativt pædagogisk miljø, der skal danne baggrund for de pædagogiske læreplaner.

For at kunne give barnet de bedste udviklingsbetingelser udvikler og tilrettelægger vi et pædagogisk forløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets ressourcer. Vi skal ruste det enkelte barn til skolegang i kommende skoletilbud, der er relevant for det enkelte barn. – og til at begå sig i livet generelt.

De følgende punkter betragter vi som værende Samsø Børnehus’ kerneydelser;

 • Rummelighed
 • Omsorg
 • Udvikling af det enkelte barn
 • Respekt for det enkelte barn og dets ressourcer.
 • Støtte barnets selvforståelse og selvtillid.
 • Anerkendende relationer mellem børn og voksne.
 • Tid til fri leg og udfoldelse.
 • Venskaber.
 • Glæde ved udeliv. 
 • At hjælpe børn til at udtrykke sig i forhold til de voksne og hinanden.
 • At give børnene en glæde ved at bruge kroppen. Udfordringer og “at turde”.
 • At udvikle et positivt forældresamarbejde gennem vores fælles viden omkring barnet.

I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvad Børnehusets værdisæt indeholder. 

Natur 

Børnehusets mål og værdier er gennem den daglige kontakt med naturen at bibringe børnene gode sociale og emotionelle kompetencer. Omsorg for naturen, planter og dyr bliver en selvfølgelighed og derigennem lærer børnene, at det er vigtigt også at værne om og passe på hinanden.

I børnehuset arbejder vi med bæredygtighed på flere planer; Vi har egen nyttehave og frugttræer og børnene er med til hele processen fra jord til bord. Blandt andet er børnene på skift med til at tilberede den mad de spiser.

 • Børnene udvikler selvværd, fordi naturen byder på mange “jeg-kan-oplevelser” for alle alderstrin og alles kompetencer.
 • Børnene bliver selvhjulpne og selvstændige.
 • Børnene udvikler gode venskaber, fordi naturen byder på mange stimuli (duft-smag-syn-føle-høre sanser)
 • Børnene får motion og udvikler såvel fin- som grovmotorik, fordi naturen er den bedste “sportsplads” og kroppen skal bruges til stadighed.
 • Naturen opfordrer til nysgerrighed og kreativitet.

Fællesskab og inklusion
Vi ønsker en børnehave, hvor alle føler sig velkomne og imødekommet, når de træder ind i huset.

Inklusion er en følelse af samhørighed; at føle sig respekteret og værdsat for den man er, at vores børn sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende fællesskab.

Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet og fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte børns mangfoldighed og forskelligheder.

Det er de voksnes ansvar at skabe fællesskaber, der fleksibelt understøtter det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling.

Det er vores holdning, at det ikke er børnene, der skal passe ind i rammen, men at det er rammen, der skal tilpasses børnene.

 • Vi vil skabe en kultur, hvor børn bliver set og hørt og bliver værdsat for den, de er.
 • Vi vil give børnene følelsen af, at alle bidrager til fællesskabet og har betydning for fællesskabet.
 • Vi vil skabe kultur for at hjælpe hinanden – de store hjælper de små – og derigennem styrke følelsen af eget værd.
 • Vi tager ansvar for, at der er gode relationer mellem voksne og børn.

Vi vil hjælpe børnene med at:

 • Skabe gode relationer mellem hinanden.
 • Vi vil have læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte individ.
 • Øve sig i, at kommunikere, at kunne forstå og italesætte udfordringer.
 • Udvikle modstandsdygtighed – det at have plads til sig selv, at kunne rumme egne følelser, selvforståelse,

Faglig udvikling

 • Vi anerkender vigtigheden af faglig udvikling og tror på dygtiggørelse
 • personalet deltager i temadage og kurser og bruger refleksion i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Læreplaner bruger vi i det daglige og ser som et arbejdsredskab, der er med til at sikre en god og sund udvikling.